اسپان قارچ

بذر یا اسپان قارچ

بذر قارچ (اسپان)

یکی از عوامل مهم در تولید و پرورش قارچ ممتاز و در نهایت فروش قارچ کشت بذر قارچ (اسپان) با کیفیت می باشد. بذر اولیه تولید قارچ میسیلیوم یا اندام رویشی قارچ پرورش یافته روی دانه غلات است که به … ادامه مطلب
0نظرات